Cast & Crew zu Glory

Julia Staykova   Margita Gosheva
Tzanko Petrov   Stefan Denolyubov
Valeri   Kitodar Todorov
Kiril Kolev   Milko Lazarov
Minister Kanchev   Ivan Savov
Porter   Hristofor Nedkov
Galya   Mira Iskarova
Ani   Ana Bratoeva
Fuel Thief #1   Nikola Dodov
Misho   Stanislav Ganchev
Cameraman   Dimitar Sardzhev
Pepa   Tanya Shahova
Ivan   Deyan Statulov
Krasi   Decho Taralezhkov
  Nadejda Bratoeva

Regie    Kristina Grozeva
Petar Valchanov
Buch    Kristina Grozeva
Decho Taralezhkov
Petar Valchanov
Kamera    Krum Rodriguez
Schnitt    Petar Valchanov
Musik    Hristo Namliev