Kinoprogramm „Shazam! Fury of the Gods“

Vorstellungen in Graz


Thursday
23
March 2023
15:30, 16:30 (MX4D), 17:30, 20:15
17:15 (DF), 20:00 (OV)

Friday
24
March 2023
15:30, 17:30, 19:45

Saturday
25
March 2023
17:30, 20:15

Sunday
26
March 2023
17:00, 19:15
14:45 (OV), 20:15

Monday
27
March 2023
17:30, 19:45
17:45 (OV), 20:30

Tuesday
28
March 2023
17:30, 19:45
17:45, 20:30

Wednesday
29
March 2023
17:30, 19:45
17:45 (OV), 20:30

Thursday
30
March 2023
15:30, 17:45, 20:30
17:45 (DF), 20:30 (OV)