Kinoprogramm „Shotgun Wedding“

Vorstellungen in Graz


Saturday
28
January 2023
18:00, 20:30
17:45 (OV), 20:15

Sunday
29
January 2023
18:15, 20:30
17:45, 20:15

Monday
30
January 2023
18:00, 20:15
17:45 (DF), 20:15 (OV)

Tuesday
31
January 2023
18:00, 20:15

Wednesday
01
February 2023
18:00, 20:15
17:45, 20:15

Thursday
02
February 2023
18:00, 20:15
17:45 (DF), 20:15 (OV)