Kinoprogramm „Spencer“

Vorstellungen in Graz


Monday
17
January 2022
19:40
17:00 (OV), 19:30
17:00, 19:15
17:15 (OmU), 19:40 (OV) (OmU)

Tuesday
18
January 2022
17:00 (DF), 19:30 (OV)
17:00, 19:15
17:15 (OV), 19:40 (OmU) (OmU)

Wednesday
19
January 2022
19:40
17:00, 19:15
17:15 (OmU), 19:40 (OV) (OmU)

Thursday
20
January 2022
19:50
17:00 (OV), 19:30
17:00, 19:15
20:15 (OmU) (OmU)

Friday
21
January 2022

Saturday
22
January 2022

Sunday
23
January 2022

Monday
24
January 2022
19:40 (OmU)

Tuesday
25
January 2022

Wednesday
26
January 2022

Thursday
27
January 2022